مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حامد
نام خانوادگی:شریفی نسب
پست الکترونیک:h.sharifinasab@chmail.ir
نخصص ها:علوم قرآنی ، تفسیر ، فقه و اصول

زندگی نامه

اشتغال به تحصیل در مقطع خارج فقه و اصول
دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران