ارزیابی ادلۀ دیدگاه رواج تاریخی قرائت عاصم به روایت حفص
38 بازدید
محل نشر: دوفصلنامۀ علمی پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث، دانشگاه امام صادق (ع)، دوره 10، شماره 20، تابستان و پاییز 1396
نقش: نویسنده
سال نشر: 1396
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
شناخت قرائت صحیح قرآن کریم از میان قرائت‌های مختلف نه تنها به عنوان یک بحث نظری در علوم قرآنی، بلکه به عنوان یکی از مبانی تفسیر قرآن کریم دارای اهمیت است. در میان رویکردهای متفاوتی که نسبت به قرائت‌های مختلف مطرح است امروزه دیدگاه رواج تاریخی روایت حفص از قرائت عاصم از شهرت بیشتری در میان امامیه برخوردار شده و این درحالی است که پیشینۀ این دیدگاه از صد سال فراتر نمی‌رود. بر اساس این باور، قرائت حفص یگانه قرائت صحیح از قرآن است که به صورت متواتر از پیامبر اکرم (ص) روایت شده و همواره در طول تاریخ بین مسلمانان در سراسر بلاد اسلامی رواج داشته است. این پژوهش با تبیین ادلۀ باورمندان این نظریه، به نقد و ارزیابی این ادله پرداخته و به این نتیجه می‌رسد که ادلۀ ارائه شده، ناتمام بوده و نه تنها هیچ‌گونه شاهد تاریخی برای اثبات این دیدگاه یافت نمی‌شود بلکه شواهد متعدد تاریخی آن را ابطال می‌کند.